Når slukker FM-nettet?

KILDE: Radio.no

M-nettet er planlagt slukket i 2017, forutsatt at flere betingelser er oppfyllt. Etter dette vil DAB overta som permanent hovedåre for distribusjon av norsk radio. Slukking vil senest skje i 2019.

Apparater-FM-radio-gammel-730x496

Hvorfor avvikles FM

Digitalisering av radio kan ikke skje uten at FM-nettet avvikles. FM-nettet hviler på en analog teknologi som er dyr å drive og som krever store nye investeringer for å bli videreført. Digital teknologi tillater en mer effektiv distribusjon av radio, som etter investeringsperioden, vil være mindre kostbar enn FM-teknologien. Frem til FM-nettet slukkes sendes det radio både på FM og DAB. Dobbeltdistribusjon vil kun finne sted i overgangsperioden.

Når slukker nettet?

FM-nettet skal slukkes i 2017, hvis alle de fem kriteriene myndighetene stiller er oppfyllt. De første tre kriteriene er absolutte og må være oppfyllt uavhengig av tidspunkt.

* NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet.
* Det kommersielle nettet må være bygget ut til minst 90 pst. befolkningsdekning.
* Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.

I tillegg må følgende to kriterier være oppfylte per 1. januar 2015 for at FM-slukking kan skje i januar 2017:

* Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
* Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.

Dersom de siste to kriteriene ikke er oppfylte i 2015, men de tre absolutte kriteriene er oppfylte, kan FM-slukking likevel skje i 2019. Digitalisering av radio ble vedtatt av Stortinget. i mai 2011, etter en egen stortingsmelding der ulike sider av digitalisering er utredet.

Les mer om utbyggingen av de nye DAB-nettene på våre sider: radio.no/dekning